TRANSFERNE CENE

Transakcije između povezanih strana kako domaćih tako i multinacionalnih korporacija sve više postaju predmet pažnje Poreske uprave. U tom smislu, kompanije se još uvek bore sa izazovima u obezbeđivanju odgovarajuće prateće dokumentacije o transfernim cenama, o proceni poreskih rizika koji nastaju iz transakcija sa povezanim licima kao i adekvatnom predstavljanju svoje pozicije, pred poreskim organima – obrazloženjem razloga svojih međukompanijskih transakcija i opravdanjem za korišćenjem transfernih cena.

Naše usluge u domenu transfernih cena obuhvataju:

  1. Analiza grupe povezanih lica kojoj pripada poreski obveznik
  2. Analiza delatnosti
  3. Funkcionalna analiza
  4. Izbor metode za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu "van dohvata ruke"
  5. Zaključak – da li je potrebno izvršiti korekciju poreske osnovice za transakcije sa povezanim licima
  6. Prilozi – pregled podataka koje je poreski obveznik koristio za utvrđivanje cene po principu "van dohvata ruke"

Preuzmite listu dokumentacije neophodnu za pripremu elaborata o transfernim cenama OVDE

Ko ima obavezu da dostavlja Izveštaja o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem?

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, je u članu 59. okarakterisao četiri nivoa povezanosti. Povezanim licima smatraju se:

  1. Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona)
  2. Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona)
  3. Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona)
  4. Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona).

KONTAKT

Agencija INEKS-M Hajduk Veljkova 28/I 14000 Valjevo
ineks.m@gmail.com,
mineksva@open.telekom.rs
Centrala: 014/244-777
Osnivač: 014/247-470, 247-471
Fax: 014/247-471
Top