USLUGE

Osnivanje privrednih društava i radnji

› vođenje celog postupka osnivanja: izbor pravne forme, delatnosti i imena, informacije o troškovima, popunjavanje neophodnih obrazaca, izrada osnivačkih akata, otvaranje tekućih računa kod banaka, predaja zahteva

Registracija promena kod privrednih društava i radnji

› sve vrste promena: poslovnog imena, delatnosti, kapitala, osnivača i sl.

Knjigovodstvene usluge

Optimizacija poreskog opterećenja prilikom osnivanja preduzeća, planiranja raznih transakcija, statusnih promena (spajanja, pripajanja, prodaja udela, akcija i sl) Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
 1. Poresko planiranje kompletnog poslovanja
 2. Poresko planiranje transakcija sa inostranstvom
 3. Sastavljanje ili pružanje pomoći u sastavljanju poreskog bilansa i drugih pratećih obrazaca u skladu sa zahtevima lokalnih poreskih propisa
 4. Praćenje usaglašenosti preduzeća sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije
 5. Pružanje saveta iz oblasti transfernih cena, mogućnostima za korišćenje poreskih olakšica
 6. Revizija i kontrola internih pravila knjigovodstva i poreskih procedura
 7. Sastavljanje prigovora na zapisnike i žalbi na rešenja poreskih organa u Vaše ime
 8. Dijagnostičko ispitivanje preduzeća sa poreskog aspekta za potrebe potencijalnih investitora i potrebe postizanja maksimalnog učinka (poreski due diligence)
 9. Hitna telefonska/e-mail podrška za sva poreska pitanja

Plate, kadrovi, socijalno

 1. obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike: neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave zarada
 2. obračun naknada zarada, kao što su: bolovanja do 30 i preko 30 dana, porodiljsko bolovanje, predaja obračuna u socijalno
 3. obračun ostalih ličnih primanja: regres, topli obrok, putni troškovi
 4. obračun naknada po ugovorima o delu, povremenim i privremenim poslovima
 5. obračun zakupnina, kapitalnih dobiti, stipendija
 6. izrada i predaja M4 obrasca i PPP prijave
 7. izrada Ugovora o radu, prijave i odjave radnika, prijave potrebe za radnikom i prijava
 8. radnika kod Nacionalne službe za zapošljavanje, overa zdravstvenih knjižica

Poreska uprava

 1. usklađivanje stanja računa sa Poreskom upravom
 2. predaja poreskih prijava
 3. učešće u poreskom postupku u ime klijenta
 4. sva potrebna korespondencija sa Poreskom upravom

Finansijski izveštaji

Osim klasičnih knjigovodstvenih izveštaja mi smo kadrovski osposobljeni da vršimo izradu različitih finansijskih izveštaja koji pokazuju uspešnost vašeg poslovanja u našoj formi ili u formi koja vama odgovara.

Izrada biznis planova

KONTAKT

Agencija INEKS-M Hajduk Veljkova 28/I 14000 Valjevo
ineks.m@gmail.com,
mineksva@open.telekom.rs
Centrala: 014/244-777
Osnivač: 014/247-470, 247-471
Fax: 014/247-471
Top